تقویم زندگی

تقویم می گوید امروز اول تیرماه  روز تولد زنی است که باید در درون من برای خودش بروبیایی داشته باشد و شنگول و شاد بر بلندای زندگیش ایستاده باشد و دست تکان بدهد برای آرزوهای دورش که دارند نزدیک می شوند

ولی امروز هر چه سعی کرد که حالش خوب باشد نشد که نشد

حال خوب شاید خیلی دلیل نخواهد اما حال بد تا بخواهی بهانه دارد برای آمدن و جاخوش کردنش

فکر کرده بودم امروز برای تولد زنی که دوستش داشتم و در درونم بر سریری از اعتبار تکیه زده بود جشن بگیرم / کادو بخرم و مهمانی خانوادگی ترتیب دهم

ولی هر چه گشتم پیدایش نکردم

سال هاست که رد و نشانی از او بر سریر خالی قلبم جا نیست ولی باورش برای این زن همیشه امیدوار منتظر سخت است

سخت است که عادت کند به جلدی که متعلق به او نیست

امروز برای این خانه به دوشی اش دلم گرفت و آرزو کردم به سامان شود این همه بی قراری

پ .ن : دل خوش کرده ام به ماه خوب خدا

/ 0 نظر / 42 بازدید