برای بهاری که می آید

یادم باشد بعدترها وقتی که خواستی زمستان را بخش کنی

 از خانه ات برایت بگویم

که در زمستان با خشم پدر و غرور و خودخواهی برادر سه بخش

شد

بخشی زیر سرما مدفون شد

بخش دیگرش به خزان سپرده شد

و بخشی هم رفته تا بهار را پیدا کند

کاش بخش بهاری اش سهم تو باشد

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
هاله ابهام

جای شکرش باقیست که هنوز امید زنده است. هنوز بخشی هست که از از زیر بهمن زمستان نجات یافته است و به سوی بهار می رود.