چه دارد آن که تو را ندارد و چه ندارد آن که تو را دارد شیوا ترین فراز دعای عرفه خدای مهر بان: ببخش گناه های بی حد و اندازه ام را

/ 0 نظر / 56 بازدید