آدم باید شــــب را بـدون افســـوس امــروز رفته بدون آهِ گذشـــــتہ تمام کند بہ فـــــــردا ... فکــــر کند کہ روزِ دیگـری است…

پ:ن نویسنده مطلب را نمی شناسم ولی متن به دلم نشست آرامش حسرتی دیرینه است!!!

/ 0 نظر / 45 بازدید